Okul Öncesi Öğretmenleri NET-Okul Öncesi-Biz Bu işte Tek Değiliz

Tam Versiyon: EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN AİLE KATILIM ÇALIŞMALARINDAN BEKLENTİLERİ
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Araştırmaya katılan ebeveynlerin demografik özelliklerine bakıldığında; ebeveynlerin %71.0’ni anneler, %29.0’unu babalar oluşturmaktadır. Ebeveynlerin %57.7’si kamu kurumlarında, %42,3’ü özel sektörde çalışmaktadır.

Ebeveynlerin yaşlara göre dağılımlarına bakıldığında, annelerin %1,6’sının 20-24 yaş arası, % 24.8’inin 25-29 yaş arası, %43.2’sinin 30-34 yaş arası, 43.2’sinin 30-34 yaş arası, %24.8’inin 35-39 yaş arası ve %5.6’sının 40-45 yaş grubunda olduğu; babaların % 4.0’ünün 25-29 yaş arası, %30.0’unun 30-34 yaş arası, %46.0’sının 35-39 yaş arası ve %10.0’unun da 40-45 yaş grubunda olduğu görüşmüştür.

Eğitim durumlarına bakıldığında, ebeveynlerin %3.4’ünün ilköğretim, %28.6’sının lise, %14.9’unun iki yıllık yüksekokul, %49.1’inin lisans ve %4.0’ünün de yüksek lisans ya da doktora mezunu olduğu görülmüştür
Tablo 2: Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Tercih Ettikleri Aile Katılım Etkinliklerinin Dağılımları

Etkinlik Türü

n

%

Bireysel Görüşmeler

65

37.8

Kitapçıklar ve Haber Mektupları

28

16.7

Veli Toplantıları

25

14.4

Konferans ve Grup Toplantıları

23

13.8

Bülten ve Bülten Tahtası

13

7.1

Ev Ziyaretleri

9

4.6

Sınıf İçi ve Sınıf Dışındaki Etkinlikler

5

2.2

Dilek Kutusu

4

1.9

Çocukların Dosyalarının Düzenlenmesine Yardımcı Olmak

3

1.5

Teyp ve video kayıtları

-

-

Telefon görüşmeleri

-

-

Ebeveyn kütüphanesi

-

-

Toplam

175

100.0

Tablo 2’ de görüldüğü gibi, aile katılım çalışmalarındaki etkinlik türlerine göre Ebeveynlerin % 37.8‘si bireysel görüşmelerin yapılmasını, %16.7’si çocuğun gelişimi ile ilgili haber mektuplarının gönderilmesini, % 14.4’ünü veli toplantıları yapılmasını, % 13.8’nin konferans ve grup toplantılarının düzenlenmesini, tercih ettikleri belirlenmiştir. Elde edilen verilerden de anlaşıldığı gibi ebeveynlerin çoğunluğunun (% 37.8) aile katılım çalışmalarından bireysel görüşmeleri tercih ettikleri görülmüştür. Ebeveynlerle, bireysel görüşmeler yoluyla iletişim kurmak erken çocukluk dönemi eğitim programının önemli bir parçasıdır. Ebeveynler çocukları ile ilgili bir takım beklentilere sahiptirler ve okulun çocukları hakkındaki görüşlerini bilmek isterler. Toplantılarda ya da farklı zamanlarda öğretmene soramadıkları bir çok soruyu bireysel görüşmelerde sorma fırsatı bulmaktadırlar. Bireysel görüşmelerde çocukları ile ilgili bilgi alışverişini rahatlıkla yapabilir, karşılaştıkları problemleri varsa onları nasıl çözecekleri konusunda öğretmenle bire bir tartışma olanağı bulabilirler. Anne babalar grupla yapılan toplantılarda çocukları ile ilgili problemi rahatça paylaşamayabilir. Bireysel görüşmede karşılıklı etkileşime girildiği için sorunun kaynağına inilebilir ve çözüm yolları üretilebilir (Can Yaşar, 2001:369; Ömeroğlu ve diğ., 2003a: 442; Ömeroğlu, ve Can Yaşar, 2005). Bu nedenlerden dolayı bireysel görüşmeler ebeveynlerin çoğunluğu tarafından tercih edilmiş olabilir
Tablo 3: Ebeveynlerin Veli Toplantıları ve Bireysel Görüşmelerin Düzenlenme Sıklığı ve Bu Görüşmelerde Ele Alınmasını İstedikleri Konulara Göre Dağılımı

Ebeveynlerin veli toplantılarının düzenlenme sıklığına göre tercihleri

n

%

Ayda bir kez

108

61.7

Üç ayda bir

42

24.0

Senede iki defa

13

7.4

On beş günde bir defa

12

6.9

Toplam

175

100.0

Ebeveynlerin bireysel görüşmelerin düzenlenme sıklığına göre tercihleri

n

%

Ayda bir defa

88

50.3

On beş günde bir defa

80

45.6

Üç ayda bir defa

7

4.1

Toplam

175

100.0

Ebeveynlerin veli toplantıları ve bireysel görüşmelerde öğretmenlerden beklentileri

n

%

Çocuğumda görülen problemler varsa bunlara örnekler vererek açıklaması

75

42.7

Problemi çözmek için anne babası olarak bizim görüşümüzü de alması

65

37.3

Problemi çözmek için öğretmenin direk kendisinin çözüm önerisi sunması

22

12.4

Görüşmede çocuğumun olumlu özelliklerini söylemesini

13

7.6

Toplam

175

100.0

Tablo 3’ de görüldüğü gibi, Ebeveynler % 61.7’i veli toplantılarının ayda bir, %24.0’ü üç ayda bir, %7.4’ü dönem başı ve sonu olmak üzere yılda iki defa, % 6.9’u da on beş günde bir düzenlenmesini gerektiğini belirtmişlerdir. Ebeveynlerin bireysel görüşmelerin düzenlenme sıklığına göre tercihlerine baktığımızda ise, ebeveynlerin % 50.3’ünü ayda bir, % 45.6’sının on beş günde bir, %4.1’inin de üç ayda bir bireysel görüşmelerin düzenlenmesini istedikleri görülmektedir.

Ebeveynlerin veli toplantıları ve bireysel görüşme sırasında öğretmenlerden beklentilerine baktığımızda ise, ebeveynlerin % 42.7’si çocuklarında görülen problemler varsa öğretmenlerin bu problemleri örnekler vererek açıklamasını, %37.3’ü problemi çözmek için ailenin görüşünün alınmasını, %12.4’ü çocuğun problemine yönelik çözüm yollarını öğretmenin sunmasını, % 7.6’sı da öğretmelerin aileyle görüşme sırasında çocuklarının olumlu özelliklerini anlatmaları yönünde olduğu görülmektedir

Tablo 4: Ebeveynlerin Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Aile Katılım Çalışmalarından Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Etkinlik Tercihlerine ve Beklentilerine Göre Dağılımları.

Etkinlik Türü

n

%

Sınıf içi etkinlikler

139

77.7

Sınıf dışı etkinlikler

36

22.3

Toplam

175

100.0

Sınıf İçi Etkinlikler

n

%

Sınıf içinde hikaye okuma, onlarla birlikte kurabiye, salata vs yapmak ve şarkı, şiir okumak

71

40.2

Çocukların etkinliklerini onlarla birlikte sergilemek veya dosyaları yerleştirmede yardımcı olmak

49

28.6

Mesleğim hakkında bilgi vermek

30

17.1

Sınıfın düzenlenmesinde ve bakımında yardımcı olmak

25

14.2

Toplam

175

100.0

Sınıf dışı etkinlikler

n

%

İnceleme gezilerinde yardımcı olma

110

62.4

Çalıştığım kuruma gezi düzenleme ve kurumun gezilmesine yardımcı olma

65

37.6

Toplam

175

100.0

Tablo 4’de görüldüğü gibi, ebeveynlerin %77.7’si sınıf içi etkinliklere katılmayı tercih ettikleri görülmektedir. Ebeveynlerin sınıf içi etkinliklere yönelik beklentilerine göre dağılımlarına bakıldığında, ebeveynlerin %40.2 ‘si sınıf içi etkinliklerden, sınıf içinde hikaye okuma, onlarla birlikte kurabiye, salata vb. yapmak, şarkı söyleme, şiir okumayı isterken, %14.2’si çocuklarla birlikte sınıfın düzenlenmesinde ve bakımında yardımcı olmayı istedikleri saptanmıştır. Ebeveynler, okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklarına sağlanan ortamın sağlıklı ve güvenli olması kadar, eğitim kalitesine de önem vermektedir (Metin ve diğ., 1991:97). Ebeveynler, sınıfta neler olduğunu merak etmektedir. Sınıf içi etkinliklere katılarak çocukları gözleme imkanı bulacaklardır. Ebeveynlerin sınıf içi etkinliklerde aktif rol alarak, çocuklarının eğitimini için sınıf ortamından yararlanma fırsatını değerlendirmek istedikleri düşünülebilir.

Ebeveynlerin sınıf dışı etkinliklere yönelik beklentilerine göre dağılımlarında ise, %62.4’ ünün inceleme gezilerini, %37.6’sının ise çalıştıkları kuruma gezi düzenleme ve kurumun gezilmesine yardımcı olmayı tercih ettikleri görülmüştür. Tezel Şahin ve Turla (2003)’nın okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan aile katılım çalışmalarının incelenmesi üzerine yaptıkları çalışma sonuçlarında, sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerde velilerin %73.9 oranında “kendi meslekleri ile ilgili alanlara yönelik €? etkinliklere katıldıkları, %73.2 oranında da “gezilere katılarak €? aile katılım çalışmalarında rol aldıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçlar da araştırma sonuçlarından elde edilen verileri destekler niteliktedir.

Tablo 5: Ebeveynlerin Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Aile Katılım Çalışmalarından Kitapçıklar ve Haberleşme Mektupları İle İlgili Tercihleri ve Beklentilerine Göre Dağılımları.

Eve Haber Mektuplarının gönderilmesini isteme durumu

n

%

İsteyen

171

97.7

İstemeyen

4

2.3

Eve kitapçıkların gönderilmesini isteme durumu

n

%