Okul Öncesi Öğretmenleri NET-Okul Öncesi-Biz Bu işte Tek Değiliz

Tam Versiyon: ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZÜRLÜLER UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZÜRLÜLER UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2010
Sayı: 27766

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı özürlüler uzman yardımcılarının giriş sınavı ile özürlüler uzmanlığı yeterlik sınavının şekli, uygulama esasları, özürlüler uzman yardımcıları ile uzmanlarının atanmaları, görev ve sorumlulukları ile yetiştirilmesine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Özürlüler İdaresi Başkanlığında görev yapan özürlüler uzman yardımcıları ve özürlüler uzmanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/3/1997 tarihli ve 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci ve 29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Başkan: Özürlüler İdaresi Başkanını,

c) Başkanlık: Özürlüler İdaresi Başkanlığını,

ç) Başkan Yardımcısı: Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcısını,

d) Giriş Sınavı: Özürlüler Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

e) Giriş Sınav Kurulu: Özürlüler Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Kurulunu,

f) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

g) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ğ) Uzman: Özürlüler Uzmanını,

h) Uzman Yardımcısı: Özürlüler Uzman Yardımcısını,

ı) Yeterlik Sınav Komisyonu: Özürlüler Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınav Komisyonunu,

ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM 


Özürlüler Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ve Yetiştirme

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Başkanlıkta görevlendirilecek uzman yardımcıları, giriş sınavı ile alınır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir.

(2) Giriş sınavı, giriş sınav kurulu tarafından, öğrenim dalları göz önüne alınarak farklı alanlardan yapılır. Başkanlık, yazılı giriş sınavını kendisi yapabilir veya ÖSYM’ye, üniversitelere ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırabilir.

Sınav zamanı

MADDE 6 – (1) Özürlüler uzman yardımcılığı için açılacak giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda yapılır.

Sınava katılma şartları

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları

taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, giriş sınav duyurusunda belirtilen KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak,

c) Başkanlığın görev ve hizmet alanına uygun en az dört yıl eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

ç) Giriş sınavı için ilan edilen son başvuru tarihi itibariyle otuzbir yaşından gün almamış olmak,

d) Başkanlığın görev ve hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

şarttır.

(2) Başkanlık, birinci fıkranın © bendinde belirtilen mezuniyet koşulunun yerine getirilmesi kaydıyla, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirleyebilir.

Sınav duyurusu

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türü ya da türleri ve asgarî puanlar, yazılı sınav yapılması hâlinde yazılı sınav konuları, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, atama yapılacak kadro sayısı, son başvuru tarihi, gerek görülmesi hâlinde öğrenim dallarına ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde, Resmî Gazete’de veya Başkanlığın resmî internet sitesinde ilân edilir.

Sınav başvurusu

MADDE 9 – (1) Özürlüler uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyenler dilekçelerine aşağıdaki bilgi ve belgeleri eklerler:

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı.

b) Öğrenim belgesinin veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği.

c) 2 adet vesikalık fotoğraf.

ç) Özgeçmiş.

d) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Kurumca onaylı örneği.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin, en geç giriş sınavı ilanında belirtilen tarih ve saatte Başkanlığa ulaşması şarttır. Sınav başvurusu; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(3) Sınava kabul edilen adaylara fotoğraflı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı Giriş Belgesi verilir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar. Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler.

(4) Giriş sınavına KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katına kadar aday çağrılabilir. Kontenjan, en yüksek puandan başlayarak belirlenir. Kontenjan fazlası, sınav ön hazırlık komisyonu tarafından tespit edilecek kriterlere göre elenir.

Sınav ön hazırlık komisyonu

MADDE 10 – (1) Giriş sınavı ile ilgili ön çalışmalar Personel Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen ve üç kişiden oluşan sınav ön hazırlık komisyonu tarafından yürütülür.

(2) Bu komisyon, kuruma başvuran adayların KPSS numaralarının, ad ve soyadlarının ve KPSS puanlarının yazılı veya elektronik ortamda ÖSYM’ye bildirilmesini ve ÖSYM tarafından sınav sonuç belgesinde tahribat yaptığı belirlenen ve KPSS sonuçlarının geçersiz sayıldığı bildirilen sorumlular hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını sağlar.

(3) Komisyon ayrıca giriş sınavı için, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek, ilgililerde aranan şartların bulunup bulunmadığını tespit eder ve giriş sınavına alınacakların listesini düzenleyerek Başkanlığa sunar. Şartları taşımadığı anlaşılanlara sınava katılamayacakları giriş sınavının yapılacağı tarihten önce posta ile bildirilir.

Giriş sınav kurulu

MADDE 11 – (1) Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması giriş sınav kurulu tarafından gerçekleştirilir.

(2) Giriş sınav kurulu; Başkan veya Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve Başkan tarafından belirlenecek olan ikisi ana hizmet birimi daire başkanı olmak üzere seçilecek üç üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Başkanın belirleyeceği üç üyeden biri gerek görüldüğünde üniversite öğretim üyelerinden seçilebilir.

(3) Ayrıca iki yedek üye belirlenir, asil üyenin katılamadığı toplantıya yedek üyeler tespit sırasına göre katılırlar.

(4) Giriş sınav kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Giriş sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Yazılı ve sözlü sınav ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü şeklinde iki aşamalı olarak yapılması halinde; yazılı sınava KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) çağrılır.

(2) Yazılı sınav; duyuruda belirtilen konulardan yapılır. Yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil) başarılı sayılırlar ve sözlü sınava kabul edilirler. Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puandan başlayarak sınav duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazananlara sözlü sınavın yeri ve tarihi yazılı olarak bildirilir ve Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(3) Sözlü sınavda adaylar; Başkanlığın görev ve hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, ifade ve temsil yetenekleri ile özürlülük konusuna bakış açıları gibi giriş sınav kurulunca belirlenecek ölçütlere göre belirlenen konularda sözlü sınava tabi tutulurlar.

(4) Sözlü sınavda başarılı olmak için; her bir üyeden en az altmış puan almak kaydıyla yüz puan üzerinden ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir.

(5) Giriş sınavı sonucu; yazılı ve sözlü sınav sonucu alınan puanların aritmetik ortalamasına göre oluşturulur.

(6) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınavın diğer kamu kurumlarına yaptırılması hâlinde de aynı esaslar uygulanır.

Sözlü sınav ve değerlendirme

MADDE 13 – (1) Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde tek aşamalı olarak yapılması halinde; sözlü sınava giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday çağrılabilir. Sözlü sınavda adaylar; Başkanlığın görev ve hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, ifade ve temsil yetenekleri ile özürlülük konusuna bakış açıları gibi, giriş sınav kurulunca belirlenecek ölçütlere göre belirlenen konularda sözlü sınava tabi tutulurlar.

(2) Sözlü sınavda başarılı olmak için; her bir üyeden en az altmış puan almak kaydıyla, ortalamanın yüz puan üzerinden en az yetmiş puan olması gerekir. Başarı listesi sözlü sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alandan başlayarak oluşturulur.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 14 – (1) Giriş sınav kurulu; yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde, yazılı sınav ve sözlü sınav sonucu tespit edilen puanların aritmetik ortalamasını alarak, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınav sonucunu esas alarak kazananları sıralamaya tabi tutar. Puanların eşit olması halinde önce KPSS puanı sonra eğer sınav ilanında yabancı dil şartı yer almış ise yabancı dil düzeyi, tercihte göz önüne alınır. Gerek görüldüğünde ilan edilen kadro sayısının yarısından fazla olmamak üzere yedek liste de belirlenebilir.

(2) Başarı sıralamasını gösterir liste giriş sınavının bittiği günü takip eden beş iş günü içinde giriş sınav kurulu tarafından Başkanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Başkanlık tarafından ilan edilir. Kazananlar kurumun internet sitesinde açıklanır. Ayrıca ilgililerin başvuru formunda yer alan adreslerine taahhütlü olarak posta ile gönderilir.

(3) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Asil listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde Başkanlıkça gerekli görülürse sınav sonucu ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puanı alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir.

(4) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

(5) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak giriş sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınav kurulu tarafından en fazla yedi iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir

Atama

MADDE 15 – (1) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Başkanlığa müracaat etmeleri gerekir.

a) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

b) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

(2) Belgelerin tesliminden sonra sınavı kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

(3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Uzman yardımcılığı süresi

MADDE 16 – (1) Uzman yardımcılığı süresi fiilen yapılmak kaydıyla en az üç yıldır. Uzman yardımcıları bu süre içinde aday memurların yetiştirilmesine ilişkin ilgili mevzuat ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar ve tez hazırlayarak Yeterlik Sınavına girerler.

Yetiştirme ve eğitim

MADDE 17 – (1) Uzman Yardımcıları;

a) Göreve başladıktan itibaren birinci yıl görevlendirildikleri birimlerdeki çalışmalarının yanı sıra, aday memurların yetiştirilmesine ilişkin ilgili mevzuat ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde temel eğitim, Başkanlığın görev alanı ile ilgili hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulur. Adaylık süresi içerisinde başarılı olamayan uzman yardımcıları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

b) İkinci yıllarında Başkanlıkça hazırlanacak hizmet içi eğitim programı çerçevesinde görev alanlarına giren konularda teorik ve uygulamalı olarak bilgi ve becerilerinin arttırılması sağlanır. Hazırlanan programa katılım zorunludur. Bu dönemde uzman yardımcılarının görevlendirildikleri birimlerde çeşitli bilimsel çalışma ve araştırmalarda görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurs, seminer, staj ve konferans gibi çalışmalara katılımlarının sağlanması yoluyla Başkanlık uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri, yabancı dil ve etik değerleri kazanmaları ve temsil tecrübelerinin arttırılması sağlanır.

(2) Uzman yardımcıları görev konuları ile ilgili uygulamaları yakından izleyerek tecrübe kazanmaları için Başkanlık ile ilişkisi bulunan kurum ve kuruluşlara gönderilebilirler. Ayrıca gerek görülürse görev yaptıkları birimler dışında diğer ana hizmet birimlerinde en az bir ay olmak üzere rotasyona tabi tutulabilirler.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Özürlüler Uzmanlığı

Özürlüler uzmanlığı yeterlik sınavı

MADDE 18 – (1) Yeterlik sınavı, uzman yardımcılarının üç yıllık fiili çalışma sürelerini tamamlamalarını müteakip Başkanlıkça uygun görülen bir tarihte yapılır. Sınav tarihleri en az bir ay önceden ilgililere duyurulur.

(2) Yeterlik sınavı; tez değerlendirme, tezin sözlü savunması ve yabancı dil sınavı olmak üzere üç aşamada yapılır. İlk iki aşama için adaya iki hak tanınır.

Özürlüler uzmanlığına atanma

MADDE 19 – (1) Özürlüler uzmanı olarak atanabilmek için,

a) Uzman yardımcısı olarak çalışılan dönemde olumlu sicil almış olmak,

b) Özürlüler İdaresi Başkanlığında, ücretsiz izin, askerlik, geçici veya sürekli yurtdışı görev ya da yurtdışı eğitim süreleri ile mücbir sebepler hariç fiilen üç yılını tamamlamış olmak,

c) Yeterlik sınavında başarılı olmak,

şarttır.

Yeterlik sınav komisyonu

MADDE 20 – (1) Uzman Yardımcılarının adaylıkta geçen süre dâhil iki yılı tamamlamasıyla birlikte yeterlik sınav komisyonu oluşturulur. Yeterlik sınav komisyonu; Başkanın veya belirleyeceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ile en az iki kişi ana hizmet birimlerinin daire başkanları olmak üzere yedi asil ve aynı statülerde üç yedek üyeden oluşur. Üyelerden birisi yüksek lisans ve/veya doktora yapmış Başkanlık yöneticilerinden veya üniversite öğretim üyelerinden seçilebilir.

(2) Yeterlik sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır, salt çoğunlukla karar alır. Mazereti nedeniyle sınava katılamayacak üyeler, bu durumu sınavın başlamasından en az bir hafta önce yazılı olarak bildirirler. Katılamayacak üye ya da üyelerin yerine ilk yedek üyeden başlamak üzere yedek üyeler Yeterlik sınav komisyonunda yer alırlar.

(3) Yeterlik sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(4) Yeterlik sınav komisyonu; tez konusunun kabulü, tezin hazırlanması ve yeterlik sınavının ilk iki aşamasına ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcıları adaylıkta geçen süre dâhil iki yılı tamamlayınca, tez hazırlama, inceleme ve araştırma faaliyetlerine başlarlar.

(2) Tez konusunun seçiminde ve tezin hazırlanmasında Başkanlıkça belirlenecek yöntem ve esaslara uyulması zorunludur.

(3) Tez hazırlama süreci; tez konusunun belirlenmesi, tez danışmanının belirlenmesi, tez önerisinin hazırlanması ve tezin teslimi aşamalarından oluşur.

(4) Tez konusunun başka bir kurum ve/veya kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır.

(5) Uzman yardımcısı hazırlayacağı tezde bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihi gelişimi içinde ve karşılaştırmalı olarak incelemek zorunda olup tezin kendi görüş ve tavsiyelerini taşıması esastır.

(6) Uzman yardımcısı tezini, tez konusunun kabul edildiği kendisine bildirildikten sonra, ücretsiz izin, askerlik, geçici veya sürekli yurtdışı görev ya da yurtdışı eğitim süreleri ile mücbir sebepler hariç bir yıl içinde hazırlar.

(7) Sınavlardan en geç bir ay önce tezini teslim eden adaylar, yeterlik sınavına alınırlar.

(8) Bir yıllık tez hazırlama süresi, uzman yardımcısının görev yaptığı birimin teklifi üzerine yeterlik sınav komisyonunca en çok altı aya kadar uzatılabilir. Zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen uzman yardımcısına, talebi üzerine, yeterlik sınav komisyonu tarafından zorunlu halin gerektirdiği kadar ek süre verilir.

(9) Uzman yardımcısının tez hazırlama sürecinde ihtiyaç duyduğu her türlü destek birim amirleri tarafından verilir ve bir yıllık tez hazırlama süresinin son üç ayı içerisinde uzman yardımcılarına başka görev verilmemesi esastır.

Tez konusunun ve tez danışmanının belirlenmesi

MADDE 22 – (1) Uzman yardımcısı, adaylıkta geçen süre dahil, iki yılı tamamladıktan sonra, her yıl olumlu sicil almış olmak şartıyla, bir ay içerisinde Başkanlığın görev alanına giren konularda en fazla üç tez konusunu tercih sırasına göre belirleyerek seçer.

(2) Yeterlik sınav komisyonu, üç tez konusundan birini veya gerekli görülürse Başkanlığın ihtiyaç duyduğu başka bir tez konusunu kabul edebilir. Yeterlik sınav komisyonu tarafından farklı bir tez konusunun kabul edilmesi veya başka bir sebeple tez konusu kabul edilmeden önce yeterlik sınav komisyonunun onayıyla bir defaya mahsus olmak üzere tez konusunun değiştirilmesi durumunda uzman yardımcısına yeterlik sınav komisyonunun uygun göreceği bir ek süre verilir. Belirtilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadan tez konusunu seçmeyen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girme haklarından birini kaybetmiş kabul edilir.

(3) Yeterlik sınav komisyonu tarafından değerlendirilen tez konusu Başkan onayı ile kesinleşir ve kesinleşen tez konusu uzman yardımcısına tebliğ edilir.

(4) Tez konusu kabul edilen uzman yardımcısı Başkanlık veya kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından tez konusu ile ilgili bilim dalında öğrenim görmüş ve eğitimi sırasında tez hazırlayarak uzmanlaşmış kişiler arasından bir tez danışmanı belirleyerek yeterlik sınav komisyonuna bildirir. Yeterlik sınav komisyonu tarafından kabul edilen tez danışmanı uzman yardımcısına tebliğ edilir.

(5) Tez danışmanı tezin teslim edildiği tarihten önce, rehberlik ettiği tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardımcısının çalışmasını bir rapor halinde yeterlik sınav komisyonuna iletilmek üzere Başkanlığa teslim eder.

Tezin hazırlanması ve teslimi

MADDE 23 – (1) Uzman yardımcısı tezini, konusu kendisine tebliğ edildikten sonra ücretsiz izin, askerlik, geçici veya sürekli yurtdışı görev ya da yurtdışı eğitim süreleri ile mücbir sebepler hariç bir yıl içinde hazırlar.

(2) Uzman yardımcısı, tez konusunun kabul edilmesinden itibaren en fazla üç ay içerisinde tez önerisini hazırlar. Tez önerisi yeterlik sınav komisyonu tarafından onaylanan uzman yardımcısı, yeterlik sınavından bir ay önce tezini teslim etmesi halinde yeterlik sınavına katılma hakkını kazanır.

(3) Süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı başarısız sayılır ve yeterlik sınavına girme hakkından birini kaybeder. Bu durumda olanlar, aynı konuda veya yeterlik sınav komisyonu tarafından belirlenecek başka bir konuda tez hazırlayarak ikinci sınav haklarını kullanırlar.

(4) Tezini süresi içinde teslim ettiği halde, ücretsiz izin, askerlik, geçici veya sürekli yurtdışı görev ya da eğitim süreleri ile mücbir sebepler dolayısıyla sınava girememiş olan uzman yardımcıları, izleyen sınavlara girerler.

(5) Tez konusu süresi içinde bildirilmiş olmakla birlikte geçici veya sürekli görevle veya eğitim amacıyla yurt dışında bulunması yahut geçerli bir mazereti sebebiyle tezini süresi içinde teslim edemeyen veya tezini teslim edip de yeterlik sınavına giremeyen uzman yardımcıları, talep ettikleri takdirde daha sonraki bir yeterlik sınavına girebilirler.

(6) Yeterlik sınav komisyonu tarafından tez konusu ve tez önerisi aşamalarında şekil, içerik veya tezin geliştirilmesine yönelik düzeltmeler öngörülürse, öngörülen değişiklikler için ilgiliye en fazla iki aylık süre tanınır. Bu süre sonunda, söz konusu tezde gerekli düzeltme ve değişiklikler yapılıp ilgili birime verilmezse, uzman yardımcısı, yeterlik sınavının ilk hakkını kaybetmiş sayılır.

(7) Yeterlik sınavının, ikinci hakkının kullanılabilmesi için, birinci hakkın bitiminden sonraki altı ay içinde, uzman yardımcısının tezini istenilen şartlara uygun olarak teslim etmesi zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın, bu süre içerisinde de tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı, yeterlik sınavına girme ile ilgili iki hakkını da kullanmış sayılır.

(8) Uzman yardımcısının tezi, bağlı bulunduğu birim amiri tarafından yeterlik sınav komisyonuna gönderilir.

Özürlüler uzmanlığı yeterlik sınavının değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı, yeterlik sınav komisyonu tarafından belirlenecek ölçütlere ve bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre değerlendirilir. Değerlendirmede tez danışmanlarının raporları dikkate alınır. Tez değerlendirme ve sözlü savunma aşamalarında belirlenmiş olan değerlendirme ölçütlerine göre başarı puanı yüz puan üzerinden en az yetmiş puandır. Puanlama, yeterlik sınav komisyonuna katılan üyelerin tamamının verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

Tez değerlendirme aşaması

MADDE 25 – (1) Tezi başarılı bulunan uzman yardımcısı, sözlü savunma tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak sözlü savunmaya çağırılır.

(2) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısı, sözlü savunmaya çağrılmaz. Yeterlik sınav komisyonu, bu durumda olan uzman yardımcısından ikinci sınav için verilen süre içerisinde tezini geliştirmesini, değiştirmesini ya da yeni bir tez hazırlamasını ister. İkinci defa tezi başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmadığı halde ikinci sınava girmeyen uzman yardımcısı, yeterlik sınavını kaybetmiş sayılır.

Sözlü savunma aşaması

MADDE 26 – (1) Sözlü savunma aşamasında, uzman yardımcısının uzmanlık alanındaki seviyesi, tezi ve Başkanlığın görev alanları ile ilgili soru yöneltilmek suretiyle değerlendirilir.

(2) Sözlü savunması başarısız olan uzman yardımcısı, ikinci sınavda doğrudan sözlü savunmaya girer. İkinci sözlü savunmasında da başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın sözlü savunmaya girmeyen uzman yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder.

Tezin teslimi

MADDE 27 – (1) Tezi başarılı bulunan uzman yardımcısı kararın kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde tezini ciltli ve iki nüsha halinde, CD kopyası ile birlikte Başkanlığa gönderilmek üzere birim amirine teslim eder.

İkinci sınav süresi

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde öngörülen yeterlik sınavları, birinci sınavın bitim tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yapılır.

Özürlüler uzmanlığına atanma ve yabancı dil sınavı

MADDE 29 – (1) Özürlüler uzmanlığı yeterlik sınavının birinci ve ikinci aşamalarında başarılı olan ve KPDS’ den en az © seviyesi veya dengi yabancı dil belgesini en geç iki yıllık süre içerisinde ibraz eden uzman yardımcısı, uzman kadrosuna atanır.

(2) Yeterlik sınavının ilk iki aşamasının iki hakkında da başarısız olanlar, yeterlik sınavına girme hakkını kaybedenler, yabancı dil belgesini iki yıl içinde ibraz edemeyenler ve uzman yardımcılığı döneminde olumsuz sicil alanlar, uzman yardımcılığı unvanını kaybederler. Bunlar, Başkanlıkta mükteseplerine uygun başka bir kadroya atanırlar.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Görev ve Sorumluluklar

Özürlüler uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 30 – (1) Özürlüler uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Görevlendirildikleri birimin kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmak.

b) Mesleki gelişimini sağlamak üzere özürlülük ve özürlülere ilişkin literatürde yayımlanan eserleri takip etmek ve kütüphaneye kazandırılması için önerilerde bulunmak.

c) Özürlü, özürlülük, özürlü aileleri ve özürlülüğün toplumsal boyutları konularında gözlem, inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlayacağı bilimsel raporlar doğrultusunda alternatif çözüm önerileri üretmek.

ç) Kurum içi, kurum dışı ve yurt dışında düzenlenen mesleki toplantı, seminer, hizmet içi eğitim, konferans ve diğer etkinliklere katılmak ve katıldığı bu tür etkinliklere ilişkin hazırladığı raporları yöneticilerine sunmak.

d) Özürlüler İdaresi Başkanlığının işlevlerine ve çalışma yöntemlerinin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak.

e) Bağlı bulundukları yöneticilerin verecekleri araştırmalar ile diğer görevleri yapmak.

Özürlüler uzmanının görev ve sorumlulukları

MADDE 31 – (1) Özürlüler uzmanları, Başkanlığa 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen araştırma ve inceleme görevlerinin düzenli, etkin, süratli ve ekonomik şekilde yerine getirilmesi için gerekli uzmanlık hizmetlerini yapmak, kanunların ve diğer mevzuatın kuruma verdiği görevlerin ifası maksadıyla ilgili birim amirliğince verilen görevleri yapmak ve birimindeki uzman yardımcılarını yetiştirmekle görevli ve sorumludurlar.BEŞİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeniden atama

MADDE 33 – (1) Özürlüler uzmanı unvanını kazandıktan sonra, Özürlüler İdaresi Başkanlığından çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak şartıyla durumlarına uygun kadrolara atanabilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 12/11/1997 tarihli ve 23168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Uzman Yardımcısı ve Özürlüler Uzmanı Sınavı, Yetiştirilmeleri, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.