Okul Öncesi Öğretmenleri NET-Okul Öncesi-Biz Bu işte Tek Değiliz

Tam Versiyon: ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2004
Resmi Gazete Sayısı: 25354
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bu Yönetmelik, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda çalışan Devlet Memurlarına sicil raporu vermeye yetkili sicil amirlerini tayin ve tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi hükmü ile aynı Kanunun değişik 121 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı kararı uyarınca, 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükmü gereğince hazırlanmıştır.

Sicil Amiri
Madde 3 - Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, memuriyet unvanlarına göre birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri ekli listede gösterilmiştir.

Sicile İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat
Madde 4 - Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 5 - 24/10/1997 tarihli ve 23150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 6 - Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanı yürütür.