Okul Öncesi Öğretmenleri NET-Okul Öncesi-Biz Bu işte Tek Değiliz

Tam Versiyon: ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2004 
Resmi Gazete Sayısı: 25354
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bu Yönetmelik, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda çalışan Devlet Memurlarının disiplin amirlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 ve 134 üncü maddeleri ile Bakanlar Kurulunun 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı kararı uyarınca 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin Amirleri
Madde 3 - Teşkilat yapısı ve görev yerleri itibariyle Özürlüler İdaresi Başkanlığı personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri ekli listede gösterilmiştir.

Disipline İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Mevzuat
Madde 4 - Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler
Madde 5 - 24/10/1997 tarih ve 23150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği" ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 6 - Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanı yürütür.